Lög félagsins

Hér kæmu lög SÓ

Lög fyrir Skíðafélag Ólafsfjarðar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. gr.

Félagið heitir Skíðafélag Ólafsfjarðar, skammstafað S.Ó. Lögheimili þess og varnarþing er í Ólafsfirði.

2. gr.

Tilgangur félagsins er að vinna að eflingu skíðaíþróttarinnar í Ólafsfirði,vinna að áhuga almennings fyrir gildi íþróttarinnar, mótahald og virkja sem flesta til þátttöku í skíðaíþróttinni.

3.gr.

Merki félagsins er (LOGO)

Keppniseinkenni félagsins erS.Ó.

4.gr.

Félagar geta allir orðið sem lagt hafa fram inngöngubeiðni. Þeir aðilar sem stunda æfingar hjá félaginu, verða sjálfkrafa félagar í því. Halda skal skrár yfir félaga og stöðu árgjalda.

5.gr.

Félagar skulu greiða árgjald til félagsins. Skal það ákveðið á aðalfundi ár hvert. Árgjaldið rennur í félagssjóð.

6.gr

Í félaginu starfa engar fastanefndir. Stjórn getur skipað starfsnefndir hverju sinni og getur stjórn haft val um hvaða nefndir það eru og hversu margir eru í hverri nefnd.

7.gr.

Aðalfund félagsins skal halda eigi síðar en15. maíár hvert. Aðalfundur hefur æðsta vald innan félagsins og ákvörðunarrétt í öllum málum þess.

Aðalfund skal auglýsa opinberlega með minnst viku fyrirvara.

Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað.

8.gr.

Á dagskrá aðalfundar skal taka eftirfarandi málefni:

1) Fundarsetning.

2) Kosning fundarstjóra og fundarritara.

 

3) Skýrsla stjórnar og fastanefnda.

 

4) Reikningar félagsins lagðir fram til staðfestingar.

 

5) Lagabreytingar.

 

6) Ákvörðun um árgjald.

 

7) Kosning formanns og annarra stjórnarmanna, kosning áheyrnarfulltrúa ungs fólks og 2 skoðunarmenn reikninga og1 til vara.

 

8) Önnur mál.

9.gr.

Einfaldur meirihluti greiddra atkvæða ræður úrslitum mála á aðalfundi. Þó öðlast lagabreytingar og ákvarðanir um stofnun nýrra fastanefnda því aðeins gildi að þær hljóti samþykki tveggja þriðju hluta þeirra sem atkvæði greiða, enda taki fullur helmingur þeirra sem á fundi eru þátt í atkvæðagreiðslunni.

Kosningar skulu vera skriflegar og leynilegar sé þess óskað.

 

10.gr.

Allir skuldlausir félagsmenn, 15 ára og eldri, hafa atkvæðisrétt, málfrelsi, tillögurétt og kjörgengi til stjórnarstarfa á aðalfundi félagsins. Skal miða aldur við almanaksár.

11.gr.

Aukaaðalfundi félagsins má halda ef stjórn telur nauðsynlegt eða ef 10 af hundraði atkvæðisbærra félaga óska þess skriflega og tilgreina fundarefni það sem ræða skal. Aukaaðalfund skal boða með sama hætti og reglulegan aðalfund. Reglur um aðalfund gilda eftir því sem við á um aukaaðalfund. Þó skulu lagabreytingar, stjórnarkjör og ákvörðun um stofnun nýrra fastanefnda aðeins fara fram á reglulegum aðalfundi.

12.gr.

Stjórn félagsins skal skipuð 7 mönnum, formanni, varaformanni, gjaldkera, ritara og þremur meðstjórnendum, auk þess er tilnefndur 1 áheyrnafulltrúi iðkenda 16 - 25 ára. Þrír skulu kosnir sem fulltrúar göngu og þrír sem fulltrúar alpagreina. Formaður skal kosinn sérstaklega en að öðru leyti skiptir stjórnin sjálf með sér verkum. Kjörtímabil stjórnarmanna er milli aðalfunda.

Kjósa skal fyrsta og annan varamann. Varamenn skulu hafa rétt til þess að sitja stjórnarfundi með málfrelsi og tillögurétt. Formaður félagsins boðar varamenn til funda.

Á aðalfundi skal einnig kjósa tvo skoðunarmenn reikninga félagsins og einn til vara.

13.gr.

Stjórnarfundi skal halda reglulega og eigi sjaldnar en hálfsmánaðarlega yfir vetrartímann og oftar ef þurfa þykir, þar með talið ef stjórnarmaður óskar þess. Formaður boðar til stjórnarfunda. Stjórnarfundir eru löglegir ef meirihluti stjórnar er mættur. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum mála á stjórnarfundum. Falli atkvæði jafnt, ræður atkvæði formanns.

14.gr.

Stjórn félagsins fer með æðsta vald í málefnum þess milli aðalfunda.

Stjórn félagsins skal vinna að því að efla félagið á allan hátt og gæta hagsmuna þess út á við. Hún skal einnig samræma starfsemi félagsins inn á við og hafa eftirlit með starfsemi nefnda félagsins. Stjórnin hefur umráðarétt yfir eignum félagsins og markar stefnu þess í öllum veigamiklum málum. Hún skal þó jafnan hafa samráð við nefndir félagsins um þau mál sem varða þær sérstaklega,séu þær starfandi.

15.gr.

Stjórn félagsins veitir, að höfðu samráði við nefndir félagsins,séu þær starfandi, viðurkenningar fyrir íþróttaárangur eða störf í þágu félagsins, samkvæmt reglum sem samþykktar skulu á aðalfundi þess.

16.gr.

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Gera skal fjárhagsáætlun fyrir hvert starfsár þar sem gera skal grein fyrir áætlun um tekjuöflun félagsins og áætluðum rekstrargjöldum.

17.gr.

Allar eignir félagsins skulu vera í yfirumsjón stjórnar félagsins. Stjórn félagsins skal varðveita skjöl félagsins og aðra muni, s.s. verðlaunagripi, gjafir o.s.frv.

18.gr.

Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg og berast til stjórnar.

19.gr.

Heimilt er stjórn að víkja félögum úr félaginu, telji hún þá hafa unnið alvarlega á hlut félagsins, eða sýnt af sér óásættanlega hegðun.

20. gr.

Hætti félagið starfsemi sinni og verði lagt niður, skal afhenda Fjallabyggð eignir þess.

21.gr.

Að öðru leyti gilda reglur ÍSÍ um mál sem ekki er tekið sérstaklega á í lögum þessum.

22.gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á aðalfundi 18. maí 2011.